obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre internetové obchodovanie

Postup pri internetovom obchodovaní
Pre lepšiu orientáciu a správne objednávanie pri internetovom obchodovaní postupujte prosím nasledovne. Pred registráciou a vyplnením objednávky si prečítajte naše Nákupné podmienky pre internetové obchodovanie a Reklamačný poriadok pre internetové obchodovanie. Pri registrácii postupujte prosím podľa pokynov uvedených v položke Registrácia zákazníka pre internetové obchodovanie.
Tovar na našej stránke je pre lepšiu prehľadnosť rozdelený do kategórií. Po kliknutí na vybraný názov tovaru alebo obrázok tovaru v príslušnej kategórii, sa vám zobrazí detail produktu.

Registrácia
Registrácia je dobrovoľná a urobíte ju len raz. Buď pred prvou objednávkou tovaru pri samotnom vypĺňaní objednvávky zaškrtnutím políčka „Zaregistrovať ma do e-shopu a poslať mi vygenerované heslo (odporúčame)", alebo kedykoľvek pri ďalšej objednávke, ak ste tak ešte neurobili. Bez predchádzajúcej registrácie je tiež možné vytvoriť objednávku. Registráciu však odporúčame. Potvrdením registrácie je v našej databáze vytvorený Váš užívateľský účet s Vaším menom a prihlasovacím heslom. Registráciu je tiež možné vytvoriť aj bez objednávky.
Pri ďalších nákupoch sa už budete prihlasovať iba prihlasovacím menom a heslom, nebudete teda musieť zadávať všetky údaje znovu pri vypĺňaní objednávky.

Vaše objednávky
Vaše objednávky si môžete prezrieť po prihlásení. Po Vašom prihlásení je možné informatívne sa pozrieť na Vaše objednávky a ich stav.

Odstúpenie od zmluvy
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").
Zákazníkovi budú peňažné prostriedky vrátené do 15 dní dní odo dňa odstúpenia. Spotrebiteľ musí svoje právo uplatniť písomne a to tak že v uvedenej lehote odovzdá na poštovú prepravu oznámenie alebo ho osobne doručí na adresu uvedenú v kontaktoch. 

Osobné údaje a ich ochrana
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.


Objednávka

Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok registrovaného alebo aj neregistrovaného návštevníka. Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:
• presné označenie kupujúceho;
• ak je kupujúci fyzickou osobou: meno a priezvisko, úplnú adresu, adresu elektronickej pošty, telefonický kontakt, úplnú adresu pre doručenie;
• ak je kupujúci podnikateľom: obchodné meno, resp. názov firmy, sídlo, IČO, IČ pre DPH, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH, číslo zápisu v príslušnom registri, adresu elektronickej pošty, telefonický kontakt;
• presný názov tovaru a kód tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky;
• počet objednaných kusov tovaru;
• vybraný spôsob platby(dobierka, bezhotovostný prevod);
• adresu pre dodanie tovaru.
Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov. Objednávka je zároveň návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim. Po zaslaní objednávky Vám obratom zašleme elektronické potvrdenie o prijatí objednávky na Vami uvedenú elektronickú adresu.


Storno objednávky
Zákazník môže stornovať objednávku do 12 hodín od momentu jej vytvorenia bez storno poplatku.


Dodacie podmienky
Termín dodania
Objednávky vybavujeme podľa objektívnych možností, pokiaľ možno priebežne. Dodacia lehota sa počíta odo dňa prijatí platby na náš účet sa objednávka
Dodacia lehota je najviac 10 pracovných dní, ak nie je uvedené pri tovare inak. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania.
Po vybavení objednávky zákazníka informujeme, že jeho objednávka bola odovzdaná na prepravu.

Spôsob dodania tovaru
Dodanie na území Slovenskej republiky sa uskutočňuje kuriérskou spoločnosťou

Dopravné
Kuriér GLS - prevodom na účet, vopred - 5,95 Euro
PLATBA - DOBIERKA: 6,95 Euro
Od 100€ doprava zdarma.

Ak si zákazník vyberie dopravu kuriérskou spoločnosťou, tovar mu bude doručený priamo na adresu, ktorú uvedie v objednávke. 


Ceny tovaru 
Ceny uvedené v internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. 
Súčasťou dodávky je príslušný daňový doklad.

Osobitné dojednanie
Kupujúci súhlasí s nákupom prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov a spôsobom komunikácie predovšetkým prostredníctvom e-mailu alebo telefónu.
Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim, ako aj postup pri uplatnení nároku z chýb tovaru (reklamácie) sa okrem týchto Nákupných podmienok pre internetové obchodovanie riadi aj reklamačným poriadkom pre internetové obchodovanie.
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito Nákupnými podmienkami pre internetové obchodovanie, reklamačným poriadkom pre internetové obchodovanie, a že s týmito súhlasí.
Tieto Nákupné podmienky pre internetové obchodovanie platia od 24.01.2010.

Platba prevodom
Platba prevodom znamená možnosť zaplatiť na náš účet vo CITI Banke a to pred samotným dodaním tovaru. Po dokončení a potvrdení objednávky Vám budú poslané podklady pre prevedenie platby (číslo účtu, čiastka, variabilný symbol). Údaje Vám prídu elektronickou poštou, pokiaľ ste do objednávky zadali kontaktný email. Tovar Vám bude expedovaný po pripísaní platby na náš účet vedený vo CITI Banke pod číslom účtu: SK34 8130 0000 0021 1163 0004 pri zohľadnení dodacích podmienok. Dôležitý identifikačný znak pre správne priradanie Vašej objednávky je správny variabilný symbol, ktorým je číslo objednávky.

Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia
1.1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na všetky obchody vykonané cez internet ohľadom tovaru: kusový textil, doplnky a príslušenstvo oblečenia, bytový textil, návliečky, vankúše, paplóny, reklamné a darčekové predmety a ostatný tovar, ktorý je v ponuke na tejto stránke, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak.
1.2. Tento reklamačný poriadok je priložený na tejto stránke internetového obchodu.

2. Uplatnenie reklamácie
2.1. Kupujúci je povinný pri prevzatí prostredníctvom zmluvného dopravcu prezrieť zásielku tovaru a faktúru, ktorá je pripojená k zásielke. V prípade zistenia akýchkoľvek rozdielov medzi tovarom uvedeným vo faktúre a skutočne dodaným (objednaným) tovarom (v druhu, v množstve a pod.) alebo ak je k zásielke pripojená nesprávne vystavená faktúra, resp. k zásielke nie je pripojená žiadna faktúra alebo v prípade zistenia vád zásielky je potrebné bezodkladne oznámiť zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu: sklepeuromat@euromat.com.pl . Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
2.2. Ak sú pri prevzatí zásielky zistené a na povrchu obalu viditeľné a poznateľné poškodenia, príp. zjavné a vnútorne poznateľné poškodenia tovaru, je potrebné tieto poškodenia, resp. straty reklamovať priamo u dopravcu. Kupujúci je povinný umožniť dopravcovi, aby sa pred spísaním zápisu o škode osobne a fyzicky presvedčil o rozsahu škody. O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu zásielky musí byť ihneď spísaný zápis o škode, ktorý je nevyhnutný pre uznanie a ďalšie vybavenie reklamácie. Zápis o škode nie je uplatnením reklamácie. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi zmluvného dopravcu.
2.3. V prípade zistenia vád tovaru sa postupuje podľa čl.3. tohto Reklamačného poriadku.

3. Plnenie zo záruky
3.1. Rozsah plnenia zo zodpovednosti za vady sa riadi nasledovnými ustanoveniami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3.2. Záručná doby začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, alebo dňom v ktorý si mal kupujúci tovar prevziať.
3.3. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar spĺňa technické podmienky, je bez vady a prevedenie výrobku nemá vady materiálovej povahy ani vady vyplývajúce z jeho spracovania po dobu 24 mesiacov.
3.4. Ak sa na tovare vyskytla vada, kupujúci má nasledovné práva:
3.4.1. ak je vada odstrániteľná:
1. právo, aby bola vada bezplatne, včas (bez zbytočného odkladu) a riadne odstránená,
2. právo na výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
3.4.2. ak je vada odstrániteľná, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, právo na výmenu veci, alebo právo odstúpiť od zmluvy s predávajúcim
3.4.3
ak je vada neodstrániteľná:
1. a bráni tomu, aby sa vec mohla užívať ako vec bez vady, kupujúci má právo na výmenu veci, alebo právo odstúpiť od zmluvy s predávajúcim,
2. a nebráni tomu, aby sa vec mohla užívať ako vec bez vady, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.
3.5. Tovar, ktorý bol vymenený prechádza do vlastníctva predávajúceho.
3.6. Nároky na plnenie zo zodpovednosti za vady sú vylúčené v nasledujúcich prípadoch:
1. ak je vzniknutá vada v príčinnej súvislosti s neodborným zaobchádzaním s tovarom alebo jeho preťažením,
2. tovar nebol ošetrovaný alebo jeho údržba nebola vykonaná podľa predpisov výrobcu
3. do tovaru boli všité iné materiály, ktorých použitie nepovolil výrobca alebo zmluvný tovar bol zmenený spôsobom nepovoleným výrobcom alebo inou osobou ako predávajúcim,
4. tovar nebol riadne požitý na účel, na ktorý je predpísaný
5. kupujúci nedodržal podmienky pre použitie, údržbu a ošetrovanie tovaru (napr. ustanovenia návodu na obsluhu a pod.),
6. kupujúci neodborne skladoval tovar.
3.7. Prirodzené opotrebenie spôsobené povahou užívania tovaru nespôsobuje vznik zodpovednosti za vady. Kupujúci môže voči predávajúcemu uplatňovať iba plnenia v rozsahu zodpovednosti za vady predávajúceho

4. Reklamácia
4.1. Reklamácia musí mať písomnú formu a musí byť doručená predávajúcemu bez zbytočného odkladu potom, čo kupujúci zistil existenciu vád, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
4.2. Písomná reklamácia musí obsahovať:
1. označenie alebo popis vady tovaru,
2. číslo zásielky podľa identifikačného štítku,
3. dátum prevzatia tovaru,
4. údaje o osobe, ktorá reklamáciu uplatňuje (meno a priezvisko, úplnú adresu, adresu elektronickej pošty, telefonický kontakt, resp. ak ide o podnikateľa obchodné meno(názov firmy), sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho, poštovú adresu, IČO, IČ pre DPH kupujúceho, ak je registrovaný ako platca DPH, číslo zápisu v príslušnom registri, adresu elektronickej pošty, telefonický kontakt).
4.3. K reklamácii je potrebné pripojiť príslušné doklady o obsahu zásielky (dodací list, pôvodná faktúra a pod.)
4.4. Kladne možno vybaviť reklamáciu poškodenia alebo čiastočnej straty obsahu zásielky, ak oprávnenou osobou poškodenie obalu zásielky nie je preukázané písomným zápisom o škode (čl. 2.2).
4.5. Všetky práva vzniknuté zo škody na dopravovaných veciach voči dopravcovi sa premlčujú uplynutím jedného roku.
4.6. Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke tovaru, ktorá vznikla po jej prevzatí na prepravu až do jej vydania príjemcovi.
Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem tohto Reklamačného poriadku pre internetové obchodovanie riadia aj všeobecnými obchodnými podmienkami pre internetové obchodovanie
Tento reklamačný poriadok pre internetové obchodovanie platí od 1.2.2009

Prosím vyplňte nasledovný formulár ešte pred tým, ako nám pošlete tovar späť. Vyplnením reklamačného formulára urýchlite vybavenie Vašej žiadosti o vrátenie tovaru, alebo jeho reklamáciu.

Euromat

Euromatshop.sk

Call Center 00421412601006

E-mail: kontakt@euromatshop.sk
pixel